0

Jij bent nodig bij
Ipse de Bruggen

Alle vacatures
Kom kennismaken

Privacy

Om privacyredenen wordt informatie over bezoeken aan www.werkenbijipsedebruggen.nl alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. Persoonlijke gegevens die je zelf via de website verstrekt, gebruiken we alleen voor jouw sollicitaties of reacties. Daarna vernietigen we deze gegevens, tenzij je ons toestemming hebt gegeven je gegevens te mogen gebruiken om je passende vacatures toe te kunnen sturen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij volgen hierbij de voorgeschreven regels uit de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Privacyverklaring voor onze medewerkers

Jouw persoonsgegevens bij Ipse de Bruggen

Hoe we om moeten gaan met persoonsgegevens is per wet geregeld. Deze wet heet vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staat dat Ipse de Bruggen aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt en ze heeft verplicht een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Gebaseerd op de AVG heeft Ipse de Bruggen een privacyreglement voor medewerkers opgesteld. Hierin staan de verplichtingen van Ipse de Bruggen en jouw rechten uitgebreid beschreven. De privacyverklaring is een vereenvoudigde weergave van dit reglement. Het privacyreglement is te vinden op het intranet (MijnIDB).

Wat betekent het voor jou
In het kort houdt dit voor jou in dat wij de verantwoordelijkheid hebben jou te vertellen wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken.
Als werkgever kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Maar we doen het zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk en zo veilig als realistisch is.

Zo weinig als mogelijk om de privacy van iedereen zoveel mogelijk te beschermen.
Zoveel als noodzakelijk omdat het onmogelijk is een goede werkgever te zijn zonder persoonsgegevens te gebruiken.
Zo veilig als realistisch omdat beveiligingsmaatregelen de bedrijfsvoering niet te veel mogen belemmeren.

Welke (standaard) gegevens hebben we van jou nodig en waarvoor
NAW -/contactgegevens en persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit)
Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie

Burgerservicenummer (BSN) 
Dit gebruiken we voor de uitwisseling van gegevens met belastingdienst, pensioenfonds, arbodienst en UWV

Medewerkernummer
Dit nummer kennen we aan elke medewerker toe en is uniek voor de arbeidsrelatie die we met je hebben

Kopie identiteitsbewijs
We gebruiken de kopie niet voor de eigen bedrijfsvoering, maar hebben hem nodig voor de belastingdienst en voor de accountant

Bankrekeningnummer
Hierop storten we je salaris

Kwalificatie (opleidingen, VOG, ervaring, vorige functies)
We leggen deze gegevens vast om je te kunnen begeleiden in je loopbaanontwikkeling en te kunnen bepalen in welke mate je gekwalificeerd bent voor een (toekomstige) functie

Verlof- en verzuimgegevens
Hiermee bepalen we je recht op verlof en houden we het verzuimdossier bij

Salarisgegevens (inclusief loonbelastingverklaring)
Deze gegevens hebben we nodig om je salaris te kunnen berekenen

Verslagen functioneringsgesprekken
Deze gegevens gebruiken we bij het volgende functioneringsgesprek, met het oog op het organiseren van loopbaanbegeleiding

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken zonder daarvoor je specifieke toestemming te vragen.

Overige persoonsgegevens
Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld religie, strafrechtelijk verleden, lidmaatschap van een vakbond, ras en gezondheidsgegevens) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s van medewerkers willen vastleggen om op Intranet te publiceren en daarmee ook te kunnen identificeren, kan toestemming als grondslag worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Toestemming kun je overigens te allen tijde weer intrekken.

Wanneer Ipse de Bruggen een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Dit heeft o.a. betrekking op het gebruik van ICT faciliteiten. Het gebruik van internet en email wordt gemonitord om inzicht te verkrijgen in het gebruik, onrechtmatig gebruik of misbruik te voorkomen en het netwerk te kunnen gebruiken. Het gaat om bijvoorbeeld email verkeersgegevens, internet gegevens (URL’s) en inhoud van berichten. Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens; indien een medewerker ervan verdacht wordt de regels te overtreden, kan gedurende een bepaalde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt controle op de inhoud plaats.

Hoe verkrijgt Ipse de Bruggen je persoonsgegevens?
De meeste persoonsgegevens krijgen we gewoon van jou bij indiensttreding.
Je personeelsdossier vult zich gedurende je loopbaan.

Intern gebruik van de gegevens
Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van je persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Extern gebruik van gegevens
Verplichte doorgifte
Ten behoeve van goed werkgeverschap heeft Ipse de Bruggen de verplichting om sommige persoonsgegevens te delen met externe partijen, zoals de belastingdienst, UWV, het pensioenfonds en de bedrijfsarts. Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen.
In bijzondere situaties kan Ipse de Bruggen ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over jou te verstrekken; denk aan een gerechtsdeurwaarder in geval van een dreigend loonbeslag of in geval van een justitieel onderzoek.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Ipse de Bruggen gebruik van veel computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Ipse de Bruggen zelf.

Overige doorgifte
Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we je toestemming hebben verkregen.
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Als je dienstverband met Ipse de Bruggen is beëindigd gebruiken we je persoonsgegevens nog enige tijd voor de administratieve afhandeling. Daarna verwijderen we ze uit alle systemen. De kopie van je identiteitsbewijs en je loonbelastingverklaring moeten we ten behoeve van de belastingdienst nog vijf jaar bewaren. De gegevens uit de salarisadministratie dienen we nog zeven jaar te bewaren. De andere onderdelen van je personeelsdossier bewaren we nog twee jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigen we alle gegevens.
Gegevens over het gebruik van ICT faciliteiten worden worden in beginsel zes maanden bewaard, tenzij er een vermoeden is van misbruik.
Jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens
Als werkgever moeten we je persoonsgegevens gebruiken. Maar de persoonsgegevens hebben wel op jou betrekking. Daarom hebt je het recht om je persoonsgegevens
· in te zien,
· te corrigeren als ze niet juist zijn,
· over te laten dragen naar andere personen of organisaties.
Daarnaast heb je het recht te verzoeken je gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.
Indien je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de afdeling HRM.

Meer weten? Oneens met de vastlegging van gegevens of hoe Ipse de Bruggen hiermee omgaat ?
Ben je het niet eens met hoe Ipse de Bruggen met jouw gegevens omgaat ? Of vind je dat gegevens helemaal niet moeten worden vastgelegd ? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Ipse de Bruggen, Karen Siemers: functionarisgegevensbescherming@IpsedeBruggen.nl.
U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor is een telefoonnummer open gesteld: 088 – 1805 250.

Wilt je je nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg dan kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de wetgeving raadplegen.

Wil jij begeleider worden?

Bekijk onze vacatures of doe een open sollicitatie!

210